User Tools

Site Tools


17807-v-n-h-a-afghanistan-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

17807-v-n-h-a-afghanistan-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​2011_Afghan_Youth_Voices_Festival.jpg/​300px-2011_Afghan_Youth_Voices_Festival.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​2011_Afghan_Youth_Voices_Festival.jpg/​450px-2011_Afghan_Youth_Voices_Festival.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​2011_Afghan_Youth_Voices_Festival.jpg/​600px-2011_Afghan_Youth_Voices_Festival.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Văn hóa Afghanistan</​b>​ đã tồn tại qua hơn hai thiên niên kỷ, với những ghi chép đầu tiên sớm nhất là vào thời đại đế quốc Achaemenid năm 500 trước Công nguyên.<​sup id="​cite_ref-CAL-hist_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-LoC_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​Afghanistan dịch nghĩa là "nơi ở của người Afghan"​ hoặc "​mảnh đất của người Afghan"​ theo hai quốc ngữ của Afghanistan là tiếng Pashto và tiếng Dari (Ba Tư).<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-CAL-lang_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Ở đây, chủ yếu là dân du mục hoặc quần tụ thành bộ lạc, mà mỗi vùng khác nhau lại có những truyền thống khác nhau, tạo nên tính đa văn hóa của dân tộc. Ở miền Nam và miền Đông, cũng như là miền Tây của Pakistan (vùng đất cũ của Afghanistan,​ người Pashtun sống theo văn hóa Pashtun, một cách sống cổ xưa gọi là Pashtunwali mà vẫn còn được giữ lại cho đến ngày nay.<sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Vùng miền Bắc và Trung Afghanistan lại đậm bản sắc văn hóa Ba Tư. Miền Tây là sự pha trộn giữa văn hóa Pashtun và Tajik.<​sup id="​cite_ref-CAL-people_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup><​sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ Một số người không phải là dân Pashtun nhưng sống trong những vùng lân cận với cộng đồng Pashtun cũng sống theo phong cách "​Pashtunwali"​ theo trào lưu Pashtun hóa (hoặc Afghan hóa), trong khi một số người Pashtun và các nhóm người khác lại theo văn hóa Ba Tư.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-CAL-hist-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“The Afghans - Their History and Culture”. <​i>​Barbara Robson, Juliene Lipson, Farid Younos, Mariam Mehdi</​i>​. United States: Center for Applied Linguistics. 30 tháng 6 năm 2002<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C4%83n+h%C3%B3a+Afghanistan&​amp;​rft.atitle=The+Afghans+-+Their+History+and+Culture&​amp;​rft.date=2010-09-25&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Barbara+Robson%2C+Juliene+Lipson%2C+Farid+Younos%2C+Mariam+Mehdi&​amp;​rft.place=United+States&​amp;​rft.pub=Center+for+Applied+Linguistics&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cal.org%2Fco%2Fafghan%2Fahist.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-LoC-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Country Profile: Afghanistan” <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>​. Library of Congress Country Studies on Afghanistan. Tháng 8 năm 2008<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C4%83n+h%C3%B3a+Afghanistan&​amp;​rft.btitle=Country+Profile%3A+Afghanistan&​amp;​rft.date=2010-08-16&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Library+of+Congress+Country+Studies+on+Afghanistan&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flcweb2.loc.gov%2Ffrd%2Fcs%2Fprofiles%2FAfghanistan.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Banting,​ Erinn (2003). <​i>​Afghanistan:​ The land</​i>​. Cpage=rabtree Publishing Company. tr. 32. ISBN 0-7787-9335-4<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C4%83n+h%C3%B3a+Afghanistan&​amp;​rft.au=Banting%2C+Erinn&​amp;​rft.aufirst=Erinn&​amp;​rft.aulast=Banting&​amp;​rft.btitle=Afghanistan%3A+The+land&​amp;​rft.date=2010-08-22&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-7787-9335-4&​amp;​rft.pages=32&​amp;​rft.pub=Cpage%3Drabtree+Publishing+Company&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DKRt0HfYFZGsC%26lpg%3DPP1%26vq%3Dplace%2520of%2520Afghans%26pg%3DPA4%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CAL-lang-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Language and Literacy”. <​i>​Barbara Robson, Juliene Lipson, Farid Younos, Mariam Mehdi</​i>​. United States: Center for Applied Linguistics. 30 tháng 6 năm 2002<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C4%83n+h%C3%B3a+Afghanistan&​amp;​rft.atitle=Language+and+Literacy&​amp;​rft.date=2010-09-25&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Barbara+Robson%2C+Juliene+Lipson%2C+Farid+Younos%2C+Mariam+Mehdi&​amp;​rft.place=United+States&​amp;​rft.pub=Center+for+Applied+Linguistics&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cal.org%2Fco%2Fafghan%2Falang.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​US Library of Congress: Afghanistan - Ethnic Groups (<​i>​Pashtun</​i>​)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CAL-people-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“The People”. <​i>​Barbara Robson, Juliene Lipson, Farid Younos, Mariam Mehdi</​i>​. United States: Center for Applied Linguistics. 30 tháng 6 năm 2002<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C4%83n+h%C3%B3a+Afghanistan&​amp;​rft.atitle=The+People&​amp;​rft.date=2010-09-25&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Barbara+Robson%2C+Juliene+Lipson%2C+Farid+Younos%2C+Mariam+Mehdi&​amp;​rft.place=United+States&​amp;​rft.pub=Center+for+Applied+Linguistics&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.cal.org%2Fco%2Fafghan%2Fapeop.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“MAPS:​ AFGHANISTAN'​S ETHNO-LINGUISTIC GROUPS”. Institute For The Study Of War<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C4%83n+h%C3%B3a+Afghanistan&​amp;​rft.btitle=MAPS%3A+AFGHANISTAN%27S+ETHNO-LINGUISTIC+GROUPS&​amp;​rft.date=2010-09-25&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Institute+For+The+Study+Of+War&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.understandingwar.org%2Fmap%2Fafghanistans-ethno-linguistic-groups&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Map showing ethnolinguistics groups of Afghanistan”. National Geographic Society. 2003<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C4%83n+h%C3%B3a+Afghanistan&​amp;​rft.btitle=Map+showing+ethnolinguistics+groups+of+Afghanistan&​amp;​rft.date=25+th%C3%A1ng+9+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=National+Geographic+Society&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fccat.sas.upenn.edu%2Fplc%2Fclpp%2Fimages%2Flangmaps%2FAfgh_map_full.2.jpg&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Văn hóa Afghanistan</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1238
 +Cached time: 20181013082845
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.148 seconds
 +Preprocessor visited node count: 367/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14732/​2097152 bytes
 +Template argument size: 332/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 8207/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.41 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​95.678 ​     1 -total
 + ​86.92% ​  ​83.160 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​58.27% ​  ​55.756 ​     6 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​12.97% ​  ​12.409 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​10.78% ​  ​10.318 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  8.08%    7.733      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  5.71%    5.465      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  4.23%    4.046      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1334240-0!canonical and timestamp 20181013082845 and revision id 26644428
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
17807-v-n-h-a-afghanistan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)